Rodo

 

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacjiREKRUTACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO” w odniesieniu do danych osobowych podanych przez Panią/ Pana w CV oraz innych dokumentach złożonych w związku z procesem rekrutacji
informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BTH Instalacje sp. z o.o. ul. Christo Botewa 2B, 30-798 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydziału Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000018769.

 2. Z administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować następujący sposób:
  • korespondencyjnie na adres: ul. Christo Botewa 2B, 30-798 Kraków;
  • przez e-mail: biuro@bthinstalacje.pl;
  • telefonicznie: (+48) 12 397 77 50;

 3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółkę oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem mogą Państwo kontaktować w następujący sposób: z dopiskiem „Dane osobowe”.
  • korespondencyjnie na adres: ul. Christo Botewa 2B, 30-798 Kraków;
  • przez e-mail: biuro@bthinstalacje.pl;
  • telefonicznie: (+48) 12 397 77 50;

 4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podanych w procesie rekrutacji, w szczególności w złożonym CV i innych dokumentach złożonych w związku z procesem rekrutacji stanowi:
  • Art. 22 Kodeksu pracy,
  • Artykuł 6 ust. 1 pkt b) RODO: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • Artykuł 6 ust. 1 pkt f) RODO: Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np.: w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w celu zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
  oraz w zakresie nie objętym powyższymi przepisami:
  • Art. 6 ust. 1 pkt a) RODO: Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
  • Art. 9 ust. 2 lit. a) Jeżeli w dokumentach zawarte są dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która może być odwołana w dowolnym czasie,

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji u administratora oraz w celach wskazanych powyżej. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu realizacji przyszłych rekrutacji.

 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi objęcie osoby procesem rekrutacji u administratora.

 7. Odbiorcami danych są:
  • nasi pracownicy upoważnieni do prowadzenia procesów rekrutacyjnych i związanych z nimi procedur.
  • podmioty zewnętrzne realizujące na nasz wniosek i na podstawie umowy z nami proces wyszukiwania kandydatów do pracy,
  • podmioty, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. nasi dostawcy usług IT, w tym dostawcy oprogramowania niezbędnego do przetwarzania danych lub systemów chmurowych, w których przechowywane są dane oraz dostawcy usług polegających na obsłudze przepływu poczty elektronicznej (takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami).

 8. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest równoznaczne z przerwaniem udziału w procesie rekrutacji.

 9. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 10. Pani/Pana dane zawarte w CV i innych dokumentach złożonych w związku z procesem rekrutacji będą przechowywane, nie dłużej niż 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, w której bierze Pani/Pan udział. W przypadku wyrażenia dodatkowej, odrębnej zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat licząc od zakończenia rekrutacji. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przechowywane przez okresy wskazane powyżej, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. W zakresie w jakim dane osobowe będą przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu, przy uwzględnieniu okresów przedawnienia roszczeń.

 11. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 12. Jest Pani/Pan uprawniony do:
  • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych
  • żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia danych zgodnie z treścią RODO.
  W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ma Pan/Pani prawo wnieść w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją. Administratorowi wówczas nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 13. Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.