Rodo

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w BTH INSTALACJE sp. z o.o.Administratorem Państwa danych osobowych jest BTH Instalacje sp. z o.o., ul. Christo Botewa 2B, 30-798 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydziału Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000018769, NIP 9451913747.

Dane przetwarza się w BTH Instalacje sp. z o.o. zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jako Administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółkę oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem mogą Państwo kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@bthinstalacje.pl lub pisemnie na adres BTH Instalacje sp. z o.o. ul. Christo Botewa 2B, 30-798 Kraków z dopiskiem „Dane osobowe”.

 1. Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania:

 2. I. W związku z relacjami biznesowymi i umożliwieniem kontaktu BTH Instalacje sp. z o.o. przetwarza dane w celach jak niżej:

   a) dla nawiązania współpracy,
   b) dla zawarcia i wykonania umowy,
   c) dla rozliczenia umowy,
   d) dla prowadzenia korespondencji oraz kontaktu w zakresie relacji biznesowej,
   e) dla wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np.:
  •   wystawiania, księgowania i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych;
  •   obsługi procesu reklamacyjnego wymaganego przepisami prawa i/lub zawartych umów;
  •   ustalania, obrony i dochodzenia naszych roszczeń, w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu - przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające     z umowy pomiędzy Państwem a nami;
  •   marketingu usług własnych – przez czas trwania umowy, w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  •   obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

  Dane osobowe pracownika lub współpracownika klienta/kontrahenta:
   a) celem nawiązania współpracy,
   b) celem prawidłowej realizacji wykonania umowy (np. podczas wydawania towaru, dokonywania odbiorów lub prowadzenia innych ustaleń zgodnie z zaleceniem klienta, obsługi reklamacyjnej/gwarancyjnej),
   c) ustalania, obrony i dochodzenia naszych roszczeń, w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu;
   d) obrony przed potencjalnymi roszczeniami, w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu.

  II. W związku z relacjami biznesowymi możemy przetwarzać takie dane jak: dane identyfikacyjne, dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych, dane teleadresowe oraz inne dane przekazane nam w związku z prowadzoną współpracą oraz wizerunek w obszarze objętym prowadzonym przez nas monitoringiem wizyjnym.

  III. BTH Instalacje sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.

 3. Okres przechowywania danych:

 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

  Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.

  Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Państwa zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

  W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają właściwe przepisy.

  Dane osób, które skontaktowały się z BTH Instalacje sp. z o.o. będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji a następnie do chwili upływu ewentualnych roszczeń.

  W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

 5. Odbiorcy danych:

 6. Dane przetwarzane przez BTH Instalacje sp. z o.o. mogą być udostępniane naszym partnerom biznesowym ( np. Inwestorzy, Zamawiający, Podwykonawcy w ramach realizacji danego zadania inwestycyjnego/projektu). Mogą zostać one udostępnione również innym kontrahentom wspierającym naszą działalność tj. firmie hostingowej, firmie świadczącej usługi księgowe, bankom, firmie świadczącej usługi informatyczne, nadzorowi BHP.
  Przy czym podmioty zewnętrzne przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa np. ZUS, US, PIP.

 7. Prawa osób, których dane dotyczą:

 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo:
  • dostępu do danych, w tym uzyskania ich kopi,
  • żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia ich do innego Administratora (w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy lub Państwa zgoda).

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, mają Państwo prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 9. Informacja o dobrowolności podania danych

 10. Podanie przez Państwa danych osobowych dobrowolne, jednak może się okazać niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy bądź do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu wymiany korespondencji. Wówczas ich niepodanie skutkuje odmową zawarcia umowy bądź nawiązania współpracy.